Vroni Schwegler
Ohne Titel, 2019

11 × 16 cm
Öl auf MDF
Versand nach Aufwand
Unikat
€ 650,00
h
Vroni Schwegler - Ohne Titel
Vroni Schwegler - Ohne Titel
Vroni Schwegler - Ohne Titel