Vroni Schwegler
Ohne Titel, 2016

16 × 21 cm
Öl auf MDF
Versand nach Aufwand
Unikat
€ 850,00
h
Vroni Schwegler - Ohne Titel
Vroni Schwegler - Ohne Titel
Vroni Schwegler - Ohne Titel