Vroni Schwegler
Ohne Titel, 2016

13 × 28 cm
Öl auf MDF
Versand nach Aufwand
Unikat
€ 990,00
h
Vroni Schwegler - Ohne Titel
Vroni Schwegler - Ohne Titel