Vroni Schwegler
Ohne Titel, 2019

35 × 16 cm
Öl auf MDF
Versand nach Aufwand
Unikat
€ 1100,00
h
Vroni Schwegler - Ohne Titel
Vroni Schwegler - Ohne Titel