Vroni Schwegler
Ohne Titel, 2018

16 × 10 cm
Öl auf MDF
Versand nach Aufwand
Unikat
€ 650,00
h
Vroni Schwegler - Ohne Titel
Vroni Schwegler - Ohne Titel
Vroni Schwegler - Ohne Titel