Vroni-Schwegler-Ohne-Titel-0047

Vroni Schwegler - Ohne Titel

(Detail)